User account

Ik ben van mening dat:

1. een algemene bewaarplicht een grove schending is van éénieders recht op privacy;

2. een algemene bewaarplicht onterecht van ruim 10 miljoen Belgische inwoners potentiële verdachten maakt;

3. een algemene bewaarplicht het beroeps- en bronnengeheim van artsen, advocaten, journalisten en geestelijken verstoort, evenals politieke en zakelijke activiteiten die vertrouwelijkheid vereisen;

4. de noodzaak van een algemene bewaarplicht niet werd bewezen;

5. een algemene bewaarplicht hoegenaamd geen garanties biedt tegen terrorisme of criminaliteit;

6. een algemene bewaarplicht hoge kosten met zich zal meebrengen en dat de gewone burger hier niet voor mag opdraaien!

Ik vraag u bijgevolg geen algemene bewaarplicht in te voeren in België!

Privacy Statement:
- Wij maken uw naam openbaar, zowel op deze website (tenzij u expliciet aankruist tijdens het registreren dat u anoniem wenst te blijven) als in de brief aan de Belgische bevoegde ministers. In de brief kan u niet anoniem steun betuigen, het is nu eenmaal een ondertekening. Dat is echter de enige reden dat we uw naam en woonplaats vragen.

- We zullen uw e-mail adres aan niemand bekend maken. We gebruiken uw e-mail uitsluitend om u een verzoek om bevestiging te sturen. We sturen u verder geen e-mail.

- We zullen uw gegevens veilig opslaan.

- We zullen alle gegevens die wij van u hebben ontvangen, vernietigen zodra de campagne is afgelopen.

- Deze website maakt gebruik van cookies enkel en alleen om uw sessie bij te houden.

---

Je suis d’avis que:

1. L’ obligation générale de conservation constitue une violation grave du droit de chacun au respect de sa vie privée.

2. L’ obligation générale de conservation fait injustement de 10 millions de Belges des suspects.

3. L’ obligation générale de conservation porte atteinte au secret professionnel et des sources des médecins, des avocats, des journalistes et des membres du clergé, ainsi qu’à la confidentialité qui doit pouvoir être assurée dans le cadre d’activités politiques et dans la vie des affaires.

4. La nécessité d’une obligation générale de conservation n’est pas établie.

5. L’ obligation générale de conservation n’apporte aucune garantie contre le terrorisme ou la criminalité.

6. L’ obligation générale de conservation entraînera des frais élevés qui seront mis à charge du simple citoyen !

Je vous demande donc de ne pas introduire une obligation générale de conservation en Belgique !

Déclaration sur les aspects de la vie privée:
- Nous publions votre nom, sur le site Internet (sauf si vous cochez la case correspondante pour rester anonyme) ainsi que dans la lettre aux Ministres belges compétents. En effet, étant donné que c’est une pétition, vous ne pouvez pas rester anonyme dans la lettre aux Ministres. C’est toutefois la seule raison pour laquelle nous vous demandons votre nom et adresse.

- Nous ne rendons pas public votre adresse e-mail. Nous utilisons votre adresse e-mail exclusivement pour vous envoyer une demande de confirmation. Nous ne vous envoyons pas d’autres mails.

- Nous conservons vos données en toute sécurité.

- Nous détruirons toutes vos données dès que la campagne sera terminée.

- Ce site internet utilise des cookies seulement pour sauvegarder votre session.

Account information
Le nom d'utilisateur est unique et libre. Il n'est pas de grande importance pour la pétition, mais vous pouvez l'utilisez ultérieurement en vue de modifier vos données. Aucun espace et aucune ponctuation n'est admis, à l'exception de - et _ .
Une adresse e-mail valable. L'e-mail de confirmation de la pétition sera envoyé à l'adresse indiquée. Cette adresse e-mail restera strictement confidentielle.
Introduisez votre adresse e-mail, pour confirmer qu'elle soit correcte.
Public Status
Données personnelles